Gwarancja do 10 lat

WARUNKI GWARANCJI

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WEBER

Firma WEBER-Stephen Products LLC, 200 East Daniels Road, Palantine, Illinois 60067-6266 (“WEBER”) jest zaszczycona, że może dostarczyć bezpieczny, trwały i niezawodny produkt. Niniejszym zapewniamy dobrowolną gwarancję WEBER bez żadnej dodatkowej opłaty. Zawiera ona informacje, które mogą być potrzebne do naprawy produktu WEBER w mało prawdopodobnym przypadku awarii lub wady.

DOBROWOLNA GWARANCJA WEBER

Firma WEBER gwarantuje nabywcy produktu WEBER (lub w przypadku darowizny lub promocji osobie, dla której został zakupiony upominek lub artykuł promocyjny), że produkt WEBER jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres podany poniżej pod warunkiem, że będzie zmontowany i używany zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi. (Uwaga: w przypadku utraty lub zagubienia instrukcji obsługi WEBER egzemplarz zastępczy można pobrać ze strony internetowej www.weber.com lub z krajowej strony internetowej, na którą Właściciel może zostać przekierowany). W przypadku normalnego użytkowania produktu do celów prywatnych w domu lub apartamencie jednorodzinnym firma WEBER w ramach niniejszej gwarancji wyraża zgodę na naprawę lub wymianę części uszkodzonych w ustalonym czasie przy uwzględnieniu ograniczeń i włączeń wyszczególnionych poniżej.

W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA GWARANCJA TA PRZYSŁUGUJE TYLKO PIERWSZEMU NABYWCY I NIE MOŻNA JEJ PRZENOSIĆ NA NASTĘPNYCH WŁAŚCICIELI Z WYJĄTKIEM WSPOMNIANYCH POWYŻEJ PRZYPADKÓW DAROWIZNY LUB PROMOCJI.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI WŁAŚCICIELA W RAMACH NINIEJSZEJ GWARANCJI
W celu zapewnienia bezproblemowego objęcia produktu gwarancją ważne jest, aby zachować oryginalny paragon lub fakturę zakupu urządzenia. Powyższa gwarancja obowiązuje tylko wtedy, gdy Właściciel odpowiednio dba o produkt WEBER, postępując zgodnie ze wszystkimi instrukcjami montażu, użytkowania i konserwacji zapobiegawczej wyszczególnionymi w dołączonej instrukcji obsługi, chyba że Właściciel może udowodnić, iż wada lub usterka jest niezależna od wywiązywania się z wyżej wymienionych obowiązków. Jeśli użytkownik mieszka na wybrzeżu lub produkt jest umiejscowiony przy basenie, konserwacja obejmuje regularne mycie i spłukiwanie powierzchni zewnętrznych zgodnie z instrukcjami zawartymi w dołączonej instrukcji obsługi.

PROCEDURA GWARANCYJNA / WYŁĄCZENIE Z GWARANCJI
Jeśli Właściciel jest przekonany, że dana część jest objęta niniejszą gwarancją, powinien skontaktować się z Partnerem firmy WEBER, u którego dokonano zakupu. Partner firmy WEBER jest zobowiązany do przekazywania zgłoszenia do firmy WEBER. Firma WEBER, po wyjaśnieniu, naprawi lub wymieni (według uznania) wadliwą część objętą niniejszą gwarancją. Jeśli naprawa lub wymiana jest niemożliwa, (firma WEBER) może (według uznania) wymienić reklamowany grill na nowy o takiej samej lub wyższej wartości. Zwyczajowo reklamacje rozpatrywane są bez konieczności przesyłania wadliwych bądź uszkodzonych części. Firma WEBER może jednak wystąpić o zwrot części w celu inspekcji, przy wcześniej opłaconych kosztach wysyłki. Niniejsza GWARANCJA traci ważność w przypadku uszkodzeń, pogorszenia stanu technicznego, odbrawień lub korozji, za które firma WEBER nie ponosi odpowiedzialności spowodowanych przez:

Niewłaściwe użytkowanie, przebudowę, modyfikacje, nieprawidłowe stosowanie, wandalizm, zaniedbanie, nieprawidłowe zmontowanie lub nieprawidłową instalację oraz nieprzestrzeganie normalnej i rutynowej konserwacji;
Owady (np. pająki) i gryzonie (np. wiewiórki), w tym, ale nie wyłącznie, uszkodzenia rur palników lub węży gazowych;
Działanie słonego powietrza lub źródeł chloru np. basenów pływackich lub jacuzzi/uzdrowisk;
Zjawiska atmosferyczne takie jak grad, huragany, trzęsienia ziemi, tsunami, tornada lub gwałtowne burze.
Stosowanie lub zmontowanie w produkcie WEBER części, które nie są oryginalnymi częściami WEBER powoduje unieważnienie niniejszej gwarancji. Wszystkie uszkodzenia wynikające z tego powodu nie są objęte niniejszą gwarancją. Wszelkie przeróbki grilla gazowego, które nie są zatwierdzone przez firmę WEBER i nie są wykonane przez autoryzowanego serwisanta firmy WEBER powodują unieważnienie niniejszej gwarancji.

Gwarancja jest ważna na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

WYŁĄCZENIA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI.
Oprócz gwarancji i wyłączeń od odpowiedzialności określonych w niniejszych warunkach gwarancji, nie istnieją żadne inne gwarancje ani dobrowolne deklaracje odpowiedzialności, które rozszerzają ustawową odpowiedzialność, jaką ponosi firma WEBER. Niniejsze warunki gwarancji również nie ograniczają ani nie wyłączają sytuacji lub reklamacji, w przypadku których firma WEBER obowiązkowo ponosi odpowiedzialność określoną ustawowo.

Po upływie okresu niniejszej gwarancji nie udziela się żadnych gwarancji. Żadne inne gwarancje udzielone przez dowolną osobę, w tym dealera lub sprzedawcę, na dowolny produkt (np. wszelkie “rozszerzenia gwarancji”) nie są wiążące dla firmy WEBER. Jedynym zadośćuczynieniem stosowanym w ramach niniejszej gwarancji jest naprawa lub wymiana części lub produktu . W żadnym wypadku w ramach niniejszej dobrowolnej gwarancji żadne odszkodowanie nie może być wyższe od ceny sprzedanego produktu WEBER.

Użytkownik przyjmuje na siebie ryzyko i odpowiedzialność za straty, szkody lub obrażenia ciała, własne oraz innych osób wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu lub nieprzestrzegania instrukcji firmy WEBER zawartych w dołączonej instrukcji obsługi.

Części i akcesoria wymienione w ramach niniejszej gwarancji są objęte gwarancją, której okres nie przekracza okresu gwarancji pierwotnej.

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie prywatne użytkowanie w domu lub apartamencie jednorodzinnym i nie obejmuje grillów WEBER użytkowanych w jednostkach handlowych i komunalnych pod wynajem. Okres gwarancji zmniejsza się do 1 roku w przypadku użytkowania grilla w gastronomii.

WEBER może zmieniać wzornictwo swoich produktów. Żadna treść zawarta w niniejszej gwarancji nie może być rozumiana jako zobowiązanie firmy WEBER do wprowadzenia tych zmian wzornictwa do produktów wytworzonych wcześniej ani jako przyznanie, że poprzednie wzornictwo było wadliwe.

OKRESY GWARANCJI PRODUKTÓW

Okres gwarancji, grille węglowe:

10 lat na perforacje w wyniku korozji/przepalenia na kocioł/pokrywę.

5 lat na perforację w wyniku korozji/przepalenia Systemu One-Touch.

5 lat na elementy z tworzywa sztucznego (z wyjątkiem wędzarek).

2 lata na ruszt do grillowania i do brykietu.

2 lata na blat roboczy w grillach Performer.

2 lata na palenisko FirePlace.

2 lata na pozostałe części.

Okres gwarancji, grille gazowe serii Spirit, Genesis, Summit, GoAnywhere.

10 lat na części z aluminium, pokrywę oraz palniki (z wyjątkiem palników w GoAnywhere)

5 lat na ruszty w grillach serii Genesis, Summit oraz pozostałych grillach serii Spirit

2 lata na ruszty w modelach serii Spirit Classic

2 lata na system zapalający oraz wózek/stojak.

5 lat na szyny amortyzujące ze stali nierdzewnej.

2 lata na szyny aromatyzujące pokryte emalią porcelanową.

2 lata na wszystkie pozostałe części.

2 lata na palniki w grillu GoAnywhere

2 lata na wyblaknięcie farby – części aluminiowe

Okres gwarancji, grille gazowe oraz elektryczne serii Q:

5 lat na części z aluminium, palniki oraz ruszty,

2 lata na system zapalający oraz wózek/stojak,

2 lata na wszystkie pozostałe części,

2 lata na wyblaknięcie farby – części aluminiowe

Guarantee10year_rgb_PL
X